Obchodní podmínky

BEST ČV, s.r.o., Červená Voda 51, 561 61 Červená Voda, IČO 274 68 305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20792 (dále jen „Pronajímatel“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Obchodní podmínky nájmu věcí movitých (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smlouvy týkající se pronájmu movitých věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“).

  2. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o pronájmu stroje a příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité věci nebo souboru věcí (dále jen „Předmět pronájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele.

  3. Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

 1. VLASTNICTVÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

  1. Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání pronájmu vlastníkem Předmětu pronájmu a Nájemce není oprávněn po skončení Smlouvy požadovat vydání či odprodej Předmětu pronájmu.

  2. Od okamžiku převzetí Předmětu pronájmu ze strany Nájemce do okamžiku jeho vrácení Pronajímateli odpovídá Nájemce v plném rozsahu za stav Předmětu pronájmu a případnou škodu, která bude na Předmětu pronájmu způsobena. Nájemce vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, zničení či poškození Předmětu pronájmu ze strany třetích osob či jeho ztrátou, neboť k jeho základním povinnostem patří i povinnost řádně zabezpečit předmět pronájmu před těmito riziky.

  3. Vzniklou škodu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši, která bude určena na základě dohody stran. Nebude-li možné stanovit výši škody dohodou, bude výše škody stanovena znaleckým posudkem či odborným vyjádřením znalce, kterého je v této souvislosti oprávněn určit a zajistit Pronajímatel. Náklady na zpracování znaleckého posudku jdou k tíži Nájemce a bude o ně navýšena faktura určená k náhradě škody.

  4. Pronajímatel je povinen udržovat Předmět pronájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu pronájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu pronájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.

  5. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby na Předmětu pronájmu bylo umístěno po celou dobu trvání nájmu označení o jeho vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení.

  6. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět pronájmu dále pronajat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě (mimo vlastní zaměstnance pro výkon práce pro Nájemce), dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem pronájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

  7. Nájemce je povinen užívat předmět pronájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného Předmětu pronájmu. Neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním předmětu pronájmu. Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu pronájmu. V případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že nájemce je s těmito skutečnostmi řádně srozuměn.

  8. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu pronájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravu Předmětu pronájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu pronájmu do původního stavu, a to na náklady Nájemce.

  9. Pronajímatel má právo kdykoliv po přechozím oznámení Nájemci zkontrolovat stav a umístění Předmětu pronájmu. Nájemce se zavazuje, že zástupci Pronajímatele umožní přístup k Předmětu pronájmu.

  10. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení zálohy (kauce) na Nájemné a případné škody způsobené Nájemcem během užívání Předmětu pronájmu. Výše dohodnuté kauce bude zaznamenána ve smlouvě. Není-li dohodnuto jinak je kauce splatná při podpisu Smlouvy.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli Nájemné za Předmět pronájmu za každý byť jen započatý den trvání nájemního vztahu.

3.2. Pronajímatel vystaví po uplynutí sjednané doby nájmu fakturu, ve které vyúčtuje Nájemci nájemné, příp. odečte poskytnutou kauci. Je - li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou a doba trvání Smlouvy je delší než 15 dnů, je Pronajímatel oprávněn požadovat adekvátní část nájemného za dobu vždy min. 15 dnů a v této souvislosti je oprávněn vystavit Nájemci fakturu. Dále je Pronajímatel oprávněn vystavit fakturu za nájemné zvlášť za každý uplynulý kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

 1. POJIŠTĚNÍ

  1. Pronajímatel je oprávněn pojistit předmět pronájmu pro případ jeho poškození nebo zničení v důsledku havárie, živelné události a pro případ zcizení. Míru spoluúčasti určuje pronajímatel. Toto pojištění se však nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem ze strany Nájemce a způsobené manipulací s Předmětem pronájmu neoprávněnými osobami.

  2. Nájemce je oprávněn na své náklady pojistit se proti nebezpečí škod způsobených provozem Předmětu pronájmu.

  3. Nájemce je povinen při vzniku pojistné události neprodleně informovat o pojistné události Pronajímatele a zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k vymáhání pojistné částky.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem se uzavírá písemně. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti převzetím Předmětu pronájmu Nájemcem nebo jím pověřenou osobou na adrese provozovny Pronajímatele, případně předáním Předmětu pronájmu prvnímu dopravci, který je povinen doručit Předmět pronájmu Nájemci.

5.1. Smlouva zaniká z následujících důvodů:

a) uplynutím sjednané doby pronájmu, byla – li předem dohodnuta ve Smlouvě,

b) vrácením Předmětu pronájmu na adresu provozovny Pronajímatele, nebylo – li dohodnuto předání Předmětu pronájmu v jiném místě,

c) výpovědí ze strany Pronajímatele, byla – li Smlouva sjednána na dobu neurčitou, a Nájemce je v prodlení s placením nájemného

5.2. Není-li dohodnuto jinak, je Nájemce povinen vrátit Předmět pronájmu Pronajímateli na adrese jeho provozovny.

5.3. Dojde – li k výpovědi Smlouvy ze strany Pronajímatele je Pronajímatel oprávněn jednostranně započíst kauci složenou Nájemcem na nedoplatky nájemného jakož i další plnění, ke kterým byl nájemce povinen. Pronajímatel má nárok požadovat na Nájemci úhradu nájemného za každý byť jen započatý den, dokud nedojde k vrácení Předmětu pronájmu Nájemcem na adresu provozovny Pronajímatele.

5.4. Není - li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí pro doručování všech písemností v souladu se Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, že zásilka obsahující písemnost je doručena nejpozději do 10. dne ode dne jejího odeslání a to i když si ji adresát nevyzvedne.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31.5. 2019.